نوشته‌ها

, ,

دوره مدلسازی سیستم های باربر جانبی در اپنسیس

مدلسازی سیستم های باربر جانبی در OpenSEES دوره سیستم های باربر جانبی بر اساس نیازی که جهت مدلسازی دقیق این سیستم ها در تحقیقات و پژوهش ها دیده شد شکل گرفته است. بر اساس تجربه و مشاهدات بیشتر مدل های ساخته شده فاقد دقت کافی بوده و روال های ص…