جهت انجام فرایند پرداخت می توانید به سه طریق عمل نمایید:

• واریز از طریق انتقال کارت به کارت (کارت های با مشخصات زیر، در صورت واریز به کارت دیگر اپنسیس پرو هیچ گونه مسولیتی در قبال مبالغ پرداختی نخواهد داشت)

• واریز از درگاه پرداخت اینترنتی هوشمند

• واریز از طریق در گاه پرداخت بانک پارسیان (شاپرک)

که پیشنهاد ما به شما جهت پرداخت به ترتیب انتقال کارت به کارت، واریز از درگاه هوشمند و در نهایت درگاه بانک پارسیان است.

۱- واریز وجه کارت به کارت، به کارت های زیر:

  • کارت  ۶۷۸۳-****-****-****   بانک ملی

  • کارت  ۴۰۷۸-****-****-****   بانک تجارت

۲- واریز از طریق درگاه پرداخت هوشمند

درگاه اینترنتی پرداخت در شبکه شاپرک با انتخاب هوشمند درگاه پرداخت بر اساس تراکنش های موفق در زمان ارتباط. جهت ورود به صفحه پرداخت از کلید زیر استفاده نمایید:

پرداخت آنلاین

۳- واریز از طریق درگاه بانک پارسیان

این درگاه فعلا غیر فعال است.