نوشته‌ها

, ,

دوره مدلسازی مفصل پلاستیک متمرکز در سازه های بتنی در اپنسیس

مدلسازی مفاصل پلاستیک متمرکز در سازه های بتنی دوبعدی و براورد رفتار سازه ها در برابر زلزله های مختلف با در نظر گرفتن رفتار چشمه اتصال و مفاصل متمرکز همواره بحث مهم و چالش بر انگیزی در مهندسی زلزله و سازه بوده است. با توجه به نبود منابع و مراجع کافی در این زمینه و با هدف انتقال دانش انجام این تحلیل ها، دوره مدلسازی مفاصل پلاستیک متمرکز در سازه های بتنی دوبعدی به صورت کاربردی شکل گرفت.